Gällande fr.o.m. 2010-04-01

1. Parter och omfattning
Dessa tjänstespecifika villkor skall tillämpas på de tjänster avseende webbhotell och driftstjänster som Profitbyte AB, Odenskogsvägen 27-29, 831 48 Östersund, 556779-9811 (“Leverantören”) levererar till sina kunder (”Kunden”). Utöver dessa tjänstespecifika villkor gäller Profitbyte AB:s allmänna villkor.

Dessa tjänstespecifika villkor tillämpas på alla tjänster avseende webbhotell och driftstjänster som levereras av Leverantören om inte annat särskilt avtal skriftligen avtalats och där det klart framgår att avvikelse av dessa villkor görs.

2. Avtalstider
Avtalet löper i enlighet med det som framgår av avtalet eller orderbekräftelsen. För löpande avtal gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid.
Löptiden räknas från Tjänstens leveransdag (Tjänstens ikraftträdande). Leveransdagen anges i Avtalet eller, i förekommande fall, i beställningsbekräftelse från Leverantören. Har inte Avtalet sagts upp senast tre månader före utgången av avtalad period, fortsätter Avtalet att löpa med tre månaders uppsägningstid såvida inte annat skriftligen angetts. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen.

3. Ansvar
Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst, förlorad intäkt, eller annan indirekt skada, följdskada (innefattande bland annat produktions- och inkomstbortfall, förlust av data och skada på annans egendom) eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust avinformation. Leverantören har inget ansvar för Kundens merkostnader, förlust och skada som drabbar Kunden till följd av att obehörig genom intrång i Kundens system får tillgång till, förvanskar, utnyttjar eller förstör information. Kunden bär risken för programvara på servern samt information som bearbetas eller lagras på servern.

Leverantörens skadeståndsansvar ska vid alla tider vara begränsat till ett sammanlagt belopp om ett halvt (0.5) prisbasbelopp, dock högst till kostnaden för tjänsten under de senaste 12 månaderna.

4. Driftavbrott och fel
Om inte skriftliga särskilda överenskommelser gjorts för Tjänsten som innehåller andra bestämmelser om garanterad servicenivå, så gäller följande beträffande Leverantörens ansvar för driftsavbrott och fel beträffande Tjänsten. Om det inträffar driftsavbrott eller fel i Tjänsten som Leverantören ansvarar för, så skall Leverantören avhjälpa driftsavbrottet eller felet så snart detta skäligen kan ske.

Om Kunden inte har kunnat nyttja Tjänsten i väsentlig omfattning till följd av driftsavbrott eller fel som orsakats av Leverantören, så äger Kunden rätt till skälig nedsättning av avgiften för Tjänsten till den del den berörs av driftsavbrottet eller felet. Rätten till nedsättning gäller endast under perioden från Kundens felanmälan till dess att driftsavbrottet eller felet är avhjälpt.

Summan av nedsättningen är begränsad till den fasta avgiften som belöper på en månad för den Tjänst som berörs av driftsavbrottet eller felet. Nedsättningen, som gäller istället för skadestånd och andra påföljder, regleras genom kreditering vid nästkommande fakturering.

Har driftsavbrott eller fel förekommit i en omfattning som medfört rätt till maximal nedsättning, är Kunden berättigad att skriftligen säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid såvitt avser den Tjänst som berörs.

Nedsättningen enligt ovan utgår inte till den del avbrottet eller hindret kan hänföras till Kunden eller omständighet för vilken Kunden ansvarar. I sådant fall förbehåller sig Leverantören rätten att debitera ersättning för nedlagda åtgärdskostnader enligt Leverantörens vid varje tid gällande taxa. Som driftsavbrott enligt ovan skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll.

5. Drift och underhåll
Leverantören tillhandahåller support per e-post, och i förekommande fall telefon, genom Leverantörens supportavdelning under de tider som anges på Leverantörens hemsida www.profitbyte.se.

Leverantören genomför regelbundet förebyggande underhållsåtgärder (planerat underhåll). Sådant underhåll sker om möjligt under veckoslut. Vid underhållsåtgärder som kan innebära väsentlig olägenhet för Kunden skall Leverantören i god tid, tre dagar, i förväg avisera Kunden innan åtgärd vidtas. Sådan avisering sker genom e-post till av Kunden angiven adress eller genom meddelande på Leverantörens hemsida www.profitbyte.se.

6. Uppsägning i förtid p.g.a. obestånd.
Part har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, ansökt om företagsrekonstruktion, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

7. Upphörande av avtal
Om Avtalet helt eller delvis upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kunden att därefter använda Tjänsten respektive den del av Tjänsten som upphört.

8. Försening med betalning.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att debitera Kunden påminnelseavgift och inkassokostnad enligt lag. Leverantören äger även rätt att debitera dröjsmålsränta med två procent per månad på förfallet och obetalat belopp.Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning mer än 10 dagar efter det att Leverantören tillställt Kunden påminnelse, har Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten och med omedelbar verkan säga upp Avtalet till upphörande. Om sådan uppsägning sker äger Leverantören också rätt att debitera avgift för återstående avtalstid.

9. Force Majeure och övriga befriande omständigheter
Leverantören skall vara befriat från nedsättning av avgift och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Leverantören inte rimligen kunnat råda över eller förutse.Som befriande omständighet skall bland annat anses arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, varor, energi samt fel i eller försening av prestation från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet eller annan liknande omständighet.Övriga befriande omständigheter ska innefatta avgrävd data- eller kommunikationskabel, större haveri hos leverantörer som försörjer det allmänna telenätet, stadsfibernät, nationella och internationella kopplingspunkter som sammanbinder Internetoperatörer.

Om Tjänstens fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständigheter enligt ovan, har Kunden rätt att med en månads uppsägningstid skriftligen säga upp Avtalet som avser den del av Tjänst som berörs.

10. Avtalsändringar
Leverantören äger rätt att göra ändringar i detta avtal.
Förändringarna träder i kraft 30 dagar efter att de publicerats på Leverantörens hemsida eller Kunden lämnats muntlig eller skriftlig information om ändringen.

11. Tvist
Tvister gällande tolkning eller tillämpning av avtalet och andra därmed sammanhängande rättsförhållande ska avgöras av allmän domstol.